10 bài thi sa hình bài 1 – Xuất phát

10 bài thi sa hình bài 1 – Xuất phát Bài thi xuất phát là bài thi đầu tiên của 10 bài thi sa hình, là khởi đầu và là phần dễ nhất trong số 10 bài thi. Yêu cầu bài thi xuất phát Thực hiện bài thi xuất phát […]

10 bài thi sa hình bài 1 – Xuất phát Đọc tiếp »